Charakterystyka przedszkola

Placówka nosi nazwę Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 35 im. Małego Księcia, jego siedziba mieści się w Częstochowie, przy ul. 1 Maja 5. Usytuowanie w centrum miasta ułatwia dojazd dzieci do placówki z całego miasta.

Zlokalizowane jest w wolnostojącym, dwukondygnacyjnym budynku, na zapleczu, którego znajduje się ogród z nowym, funkcjonalnym placem zabaw dla dzieci. Sale dla dzieci są przestronne, przytulne i bezpiecznie urządzone, wyposażone w zabawki, pomoce dydaktyczne, sprzęt do zabaw i gier. Na parterze mieści się: hol, szatnia, dwie sale zajęć wyposażone w łazienki, pomieszczenia administracyjno ” gospodarcze, gabinet terapii z oprogramowaniem komputerowym do terapii mowy i słuchu. Na piętrze: dwie sale zajęć, kuchnia z pomieszczeniami gospodarczymi, biblioteka, sala gimnastyczna z urządzeniami do rehabilitacji typu: suchy basen, zestaw rehabilitacyjny OLIMP, drabinki, bieżnia, klocki maxi, piłki rehabilitacyjne, fakturowe maty rehabilitacyjne, półkule sensoryczne, aqawibron. Każda sala zajęć posiada kąciki relaksacyjne.

Przedszkole istnieje od 1946r. w obecnym budynku funkcjonuje od 1977 r. i do czerwca 1992 r. było utrzymywane przez resort komunikacji. Od 1992 r. przedszkole przejął Urząd Miasta Częstochowy.
Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 35 jest przedszkolem publicznym, działającym na bazie następujących aktów normatywnych, określających podstawy integracji:

 • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. „O systemie oświaty” i rozporządzeń wykonawczych do tej Ustawy,
 • Uchwały nr 327/XXVI/2000 Rady Miasta z dnia 22 maja 2000r.,
 • Statutu Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 35 w Częstochowie.

Przedszkole odgrywa szczególną rolę w środowisku jest prekursorem integracji na terenie byłego województwa częstochowskiego, wpisanym na Krajową Listę Integracji pod pozycją 23.

Placówka jest dostępna dla dzieci ze wszystkich dzielnic. Obecnie obejmuje 5 grup. W czterech grupie może przebywać 20 dzieci, w tym 3 do 5 o specjalnych potrzebach edukacyjnych, piąta grupa przeznaczona jest dla dzieci z autyzmem. Do nauczania integracyjnego włączone są dzieci z następującymi niepełnosprawnościami: intelektualną, ruchową, z autyzmem, zaburzeniami wzroku i słuchu, opóźnieniem rozwoju mowy, innymi deficytami rozwojowymi.

Program autorski uwzględnia następujące cele:

1. odniesieniu do dzieci zdrowych

 • wszechstronny, na miarę optymalnych możliwości rozwój intelektualny i fizyczny każdego wychowanka,
 • kształtowanie wrażliwości na potrzeby innych,
 • kształtowanie właściwych postaw społecznych,

2. w odniesieniu do dzieci niepełnosprawnych

 • uczenie prawidłowych wzorców ruchowych i zachowania,
 • kształtowanie właściwych interakcji międzyosobowych,
 • przygotowanie do pełniejszej akceptacji swojej niepełnosprawności.

Przedszkole realizuje treści podstawy programowej dla przedszkoli masowych, modyfikując do możliwości i potrzeb poszczególnych dzieci oraz w oparciu o program samodzielnie opracowany przez mgr Lidię Jasińską i mgr Katarzynę Sowińską. Program wychowania przedszkolnego nosi tytuł: „Przedszkole równych szans”.
W przedszkolu realizowane są następujące programy:

 • „Nasze Przedszkole„ wyd. MAC 2009
 • „W kręgu zabawy„ wyd. Juka
 • „Razem w Przedszkolu„ wyd. WSIP
 • „W radości dzieci bożych„ nr AZ-0-04/3

Odbywają się także zajęcia dodatkowe z rehabilitantem ruchowym, psychologiem, logopedą oraz terapeutą zajęciowym.
W naszej pracy stosujemy m. in. następujące metody oraz programy:

 • ruchu rozwijającego W. Sherborne,
 • kinezjologii edukacyjnej P. Dennisona,
 • metody Dobrego Startu wg M. Bogdanowicz,
 • metody C. Orffa z elementami metod R. Labana, Kniessów,
 • elementy metod C. Freineta, M. Montessori,
 • metody behawioralnej C. Sutton,
 • program M. Knill i Ch. Knill,
 • program M. Frostig i D. Horne oraz wielu innych.

W pięciu grupach pracują dwie nauczycielki wychowania przedszkolnego na dwóch zmianach oraz pedagog specjalny w środkowych godzinach. Kadra liczy 18 nauczycieli z wyższym wykształceniem pedagogicznym. Nauczycielki ukończyły studia podyplomowe z zakresu: surdopedagogiki, oligofrenopedagogiki, tyflopedagogiki, nauczania i wychowania integracyjnego z terapią pedagogiczną oraz z zakresu pracy z dziećmi z autyzmem.; kursy kwalifikacyjne: oligofrenopedagogiki, organizacji i zarządzania oświatą. Cała kadra pedagogiczna dba o własne doskonalenie zawodowe, korzystając min. z ofert RODN „WOM” oraz SOD w Częstochowie. Trzy nauczycielki uczestniczyły w programie UNESCO „Potrzeby specjalne uczniów w klasie” prowadzonym przez CMPP-P MEN w Warszawie.

Rodzice wychowanków to ludzie średnio sytuowani, spora ich część pozostaje bez pracy. Dzieci korzystają z pomocy MOPSu, TPD, PPP, jak również PZG, PZN, PFRONu.

Przedszkolaki bardzo często biorą udział w konkursach miejskich i ogólnopolskich. W przedszkolu organizowanych jest wiele uroczystości i imprez przedszkolnych, w których biorą czynny udział rodzice, jak również zaprzyjaźnione placówki przedszkolne: nr 1,5,23,37,43 . W ramach wymiany doświadczeń podejmujemy współpracę ze szkołami nr 17, 19, 48, 54, w których znajdują się klasy integracyjne, szkołami nr 33 i 34 oraz Szkołą nr 23 do nich, bowiem uczęszczają nasi wychowankowie. Współpracujemy również od wielu lat z WSP w Częstochowie przedszkole nasze od 1987 do 1992r. pełniło rolę placówki ćwiczeń oraz praktyk studenckich. W chwili obecnej studenci również uczestniczą w zajęciach dydaktycznych, odbywają śródroczne praktyki oraz dobrowolnie udzielają pomocy w pracy z dziećmi w ramach wolontariatu.

Przedszkole posiada certyfikat „LIDER INTEGRACJI”, nadany w 2003 roku przez Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno ” Pedagogicznej w Warszawie. W 2007 r. przedszkole uzyskało Certyfikat „Śląska Szkoła Jakości” przyznany przez Kuratorium Oświaty w Katowicach oraz tytuł „Mistrza Odkrywania Talentów” nadany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Placówka cieszy się dobrą opinią w środowisku, gdyż dominuje w niej troska o dobro dziecka i atmosfera swobodnej zabawy, współpraca z rodziną ” zgodnie ze współczesną koncepcją wychowania i nauczania.

Innowacje pedagogiczne: Warsztaty twórcze – cykl Podróże z Małym Księciem oraz druga innowacja: zajęcia profilaktyki logopedycznej przygotowujące do nauki czytania ze zrozumieniem „Kraina Wyobraźni”.

Skip to content