Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 35 w Częstochowie

Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 35 w Częstochowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 35 im. Małego Księcia w Częstochowie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2014-05-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-21
 • Dokonano przeglądu i aktualizacji deklaracji w dniu : 2023-03-30.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne,
 • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą do kontaktu jest Iwona Andzel, e-mail: mp35@edukacja.czestochowa.pl
Kontaktować można się również telefonicznie: 34 324 72 80. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy następuje odmowa realizacji żądania zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Przedszkole mieści się w budynku przy ulicy 1 Maja 5.Do furtki wejściowej prowadzi chodnik wzdłuż ogrodzenia. Droga od furtki do drzwi wejściowych wyłożona jest kostką brukową. Brak schodów. Drzwi wejściowe są szerokie z możliwością wjazdu wózkami. Po prawej stronie drzwi znajduje się dzwonek przywołujący pracownika przedszkola, który zawsze służy pomocą. Blisko drzwi wejściowych, po prawej stronie znajduje się gabinet dyrektora. Drzwi wejściowe do gabinetu są szerokie z niskim, szerokim progiem.
 2. Korytarze w przedszkolu są dostępne. Wzdłuż schodów prowadzących na pierwsze piętro znajdują się po obu stronach poręcze. W budynku brak windy osobowej. W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z ogólnodostępnej toalety, w tym dla osób niepełnosprawnych.
 3. Dojście do drzwi wejściowych bez schodów, dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Przedszkole nie posiada pętli indukcyjnej.
 4. Przedszkole nie posiada miejsc parkingowych ogólnodostępnych jak również dla osób z niepełnosprawnościami.
 5. Osoby poruszające się w asyście psa przewodnika mogą wejść na teren naszej placówki.
 6. Na terenie naszego przedszkola nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu oraz online.
 7. W związku z rozpoczęciem prac i realizacją inwestycji w zakresie dróg publicznych ,, Budowa połączenia komunikacyjnego ul. 1 Maja- ul. Krakowska w Częstochowie”
  mogą zaistnieć utrudnienia w dostępności architektonicznej.

Skip to content