Informacje dla Rodziców

numer konta żywieniowego

53 1030 1104 0000 0000 9313 0001

numer konta – czesne

80 1030 1104 0000 0000 9313 0000

Należności proszę dokonywać do dnia : 14-tego każdego miesiąca

WAŻNA INFORMACJA !!!

Dyrektor Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 35

im. Małego Księcia w Częstochowie informuje,

iż od 01.09.2022 r. stawka dzienna za posiłki ulega zmianie

i będzie wynosić 10zł.

Podstawa prawna:

Zarządzenie Nr 2199.2022r Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 26 maja 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek w prowadzonych przez Miasto Częstochowę przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych.

Dane teleadresowe Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych (link poniżej)

Dane teleadresowe Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych

 

Z usług Poradni mogą korzystać:
 dzieci i młodzież
 rodzice i opiekunowie
 nauczyciele i wychowawcy

Poradnia oferuje pomoc w zakresie:
 trudności w nauce
 problemów wychowawczych
 problemów emocjonalnych
 problemów rodzinnych
 niepełnosprawności intelektualnej
 niepełnosprawności wynikającej z wad słuchu , wzroku
 niepełnosprawności wynikającej z całościowych zaburzeń rozwoju – autyzmu i Zespołu Aspergera
 chorób przewlekłych
 wad wymowy
 szczególnych zdolności
 uzależnień

Pomocy udzielają specjaliści :
 psycholodzy
 pedagodzy
 logopedzi

Korzystanie z pomocy Poradni jest:
 nieodpłatne
 dobrowolne , nie wymaga skierowania ze szkoły lub od lekarza

INFORMACJA DLA RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW LUB PEŁNOLETNICH UCZNIÓW

STARAJĄCYCH SIĘ O WYDANIE ORZECZENIA:

O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO – wymagane dokumenty:
1. wniosek o wydanie orzeczenia
2. oświadczenia
3. zaświadczenie lekarskie o rodzaju niepełnosprawności

O POTRZEBIE NAUCZANIA INDYWIDUALNEGO lub O POTRZEBIE INDYWIDUALNEGO ROCZNEGO OBOWIĄZKOWEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO – wymagane dokumenty:
1. wniosek o wydanie orzeczenia
2. oświadczenia
3. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka utrudniającym lub uniemożliwiającym uczęszczanie do szkoły/przedszkola
4. zaświadczenie od lekarza medycyny pracy ( dot. technikum i ZSZ)

O POTRZEBIE ZAJĘĆ REWALIDACYJNO – WYCHOWAWCZYCH –
wymagane dokumenty:
1. wniosek o wydanie orzeczenia
2. oświadczenia
3. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka

STARAJĄCYCH SIĘ O WYDANIE OPINII O POTRZEBIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA (W WIEKU OD URODZENIA DO CZASU PODJĘCIA NAUKI W SZKOLE)
– wymagane dokumenty:

1. wniosek o wydanie opinii
2. oświadczenia
3. zaświadczenie lekarskie o rodzaju niepełnosprawności

STARAJĄCYCH SIĘ O BADANIE/ TERAPIĘ PSYCHOLOGICZNĄ,
PEDAGOGICZNĄ, LOGOPEDYCZNĄ DLA DZIECKA
– wymagane dokumenty:

1. zgłoszenie
2. oświadczenie/ zgoda na badanie/terapię
3. opinia z przedszkola/szkoły ( jeśli dziecko uczęszcza)
4. wyniki badania wzroku i słuchu od lekarza specjalisty
5. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia ( gdy dziecko jest
leczone specjalistycznie)

Zapraszamy na DNI OTWARTYCH DRZWI

każdy drugi wtorek miesiąca w godz. 9.30-11.00

W naszym przedszkolu udzielana jest dzieciom pomoc psychologiczno – pedagogiczna w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z dnia 2 grudnia 2010 r.)

Skip to content