Koncepcja, misja i wizja

KONCEPCJA
pracy przedszkola

Nadrzędnym celem naszej koncepcji jest umożliwienie każdemu dziecku pełnego rozwoju zgodnie z jego indywidualnym programem (zakresem potrzeb, tempem, upodobaniami, rodzajem inteligencji, własnym potencjałem, możliwościami psychoruchowymi itp.)w środowisku społecznym, wdrażanie dzieci do akceptacji „inności” i niesienie pomocy potrzebującym w środowisku rówieśniczym.

Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 35 w Częstochowie jest przedszkolem publicznym, realizującym cele i zadania określone w Ustawie o Systemie Oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności na obowiązującej podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

Placówka w swojej pracy realizuje cele:

1. Szeroko rozumianą integrację,
2. Wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym (cel edukacji przedszkolnej).
Przyświeca tym celom zasada równości w traktowaniu oraz szeroko rozumianej indywidualizacji w pracy z wychowankiem, zgodnie z maksymą „Przedszkole równych szans”.

Główne założenia pracy:
Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola, zapewnia dzieciom poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym, stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i p. pożarowe, ściśle wspólpracuje z Zespołem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych oraz poradniami specjalistycznymi zapewniając na miarę potrzeb konsultację i pomoc.

Nasza praca jest zorientowana na dziecko. To właśnie jego osobowość i potencjał wytycza nam drogę oddziaływania ze szczególnym uwzględnieniem zabawy jako podstawowej formy pracy. W naszej koncepcji edukacji przedszkolnej proponujemy zabawy, które:
wyzwalają aktywność własną dziecka,
prowadzą do samodzielnego odkrywania, poszukiwania, poprzez obcowanie i praktyczne działanie,
wzbogacają dziecko w wiedzę i sposoby jej rozszerzenia,
rozwijają zdolności psychomotoryczne i umiejętności komunikowania się dziecka.

MISJA I WIZJA PRZEDSZKOLA

NASZE PRZEDSZKOLE „PRZEDSZKOLEM RÓWNYCH SZANS”

PRZEDSZKOLE:

zapewnia wszechstronny rozwój każdego dziecka, wzbogacając jego wiedzę i umiejętności poprzez modyfikację swojego działania w odniesieniu do indywidualnych potrzeb i możliwości wychowanków,
pełni funkcję doradczą i wspierającą działania rodziny,
stwarza warunki do korzystania z opieki psychologicznej i specjalistycznych form pomocy dydaktyczno- terapeutycznej,
zapewnia optymalne wyposażenie sal w sprzęt, zabawki i pomoce dydaktyczne z możliwością pełnego korzystania przez dzieci, nauczycieli oraz rodziców z posiadanej bazy,
dba o kształtowanie pozytywnego wizerunku w środowisku, uwzględnia jego oczekiwania w ofercie edukacyjnej,
planuje, prowadzi oraz stwarza warunki do doskonalenia nauczycieli, uwzględniając jego potrzeby oraz potrzeby przedszkola.

EFEKTEM PRACY PRZEDSZKOLA JEST ABSOLWENT WYPOSAŻONY W:

wiedzę i umiejętności na miarę optymalnych, indywidualnych możliwości rozwojowych.
umiejętności samodzielnych i grupowych doświadczeń przez działanie i współdziałanie.
prawidłowe wzorce ruchowe i zachowania.
wrażliwy i otwarty na potrzeby innych, szanujący odrębność.
akceptujący niepełnosprawność własną oraz innych.

KOMPETENTNY ABSOLWENT POTRAFI:

bezkolizyjnie pojąć dalszy etap kształcenia.
aktywnie i twórczo wyrażać się w różnych formach ekspresji.
zna i stosuje właściwe zasady postępowania (odróżnia dobro od zła).
łatwo nawiązuje kontakty z rówieśnikami, jest otwarty na ich potrzeby.

CELE PRZEDSZKOLA RÓWNYCH SZANS:

wzbogacenie bazy materialnej przedszkola, sprzyjającej rozwojowi wychowanka, usprawniającej proces wychowawczo – dydaktyczny,
promocja przedszkola w środowisku, wykreowanie pozytywnego wizerunku poprzez bogatą ofertę edukacyjną stosowną do jego potrzeb,
stworzenie warunków do doskonalenia nauczycieli w oparciu o potrzeby zgłoszone przez nauczycieli i potrzeby placówki,
tworzenie warunków sprzyjających indywidualnemu rozwojowi dziecka, dostosowanych do jego potrzeb i możliwości, a także sfery najbliższego rozwoju, na miarę przedszkola równych szans,
wspieranie rodziców w wychowywaniu dzieci oraz aktywizowanie ich do udziału w życiu przedszkola.

Skip to content