Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej

Programy

W przedszkolu realizowane są następujące programy samodzielnie opracowane przez nauczycielki:

Integracyjny Program wychowania przedszkolnego „Przedszkole równych szans” napisany przez mgr Lidię Jasińską i Katarzynę Sowińską

program samodzielnie opracowany przez nauczycielki mgr Marię Maciejewską i mgr Danutę Gabryś „Przedszkolak Artystą„

program samodzielnie opracowany przez nauczycielkę mgr Jolantę Stanisz „Nie jestem sam – ja też coś wam dam„ NR MP 35-43-4310-02/08

program „Muzyczne wędrówki” o charakterze edukacyjno-terapeutycznym opracowany przez mgr Annę Krukowską

W bieżącym roku szkolnym 2020/2021 plan wychowawczo-dydaktyczny podejmuje następujące zagadnienia:

1. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.

2.Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.

3.Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

Oto przykłady działań podejmowanych w pracy z dziećmi podczas realizacji zagadnień:

Uczestnictwo w następujących Projektach Edukacyjnych:

– „Piękna Nasza Polska Cała”

– „Kreatywny Przedszkolak”

– „W kręgu zawodów”

– „Uczymy dzieci programować”

Obchody Dnia Patrona Przedszkola.

Uczestnictwo dzieci w spektaklach, przedstawieniach, koncertach odbywających się na terenie przedszkola.

Prezentowanie umiejętności dzieci podczas uroczystości przedszkolnych: Wigilia, Dzień Babci i Dziadka, Choinka, Święto Rodziny Wyjścia do Miejskiej Biblioteki

Udział w konkursach piosenki organizowanych w środowisku lokalnym

Uczestnictwo dzieci w porankach muzycznych organizowanych przez Filharmonię Częstochowską.

Wyjścia do Teatru im A. Mickiewicza.

Wyjścia do Muzeum Częstochowskiego , Muzeum Zapałek, Multicentrum „Zodiak”.

Wycieczki na Jurę Krakowsko-Częstochowską.

Współpraca z rodzicami

1. Opracowanie planów współpracy z uwzględnieniem harmonogramu zajęć otwartych, zebrań grupowych, atrakcyjnych form spotkań, zachęcanie do współpracy, pedagogizacja rodziców.

2. Uczestniczenie w zajęciach otwartych z czynnym udziałem rodziców.

3. Udział rodziców w uroczystościach przedszkolnych wg harmonogramu- zabawy dzieci z rodzicami pod kierunkiem nauczycieli.

4. Zebrania grupowe: podejmowanie działań na rzecz grupy, przedszkola- zapoznanie rodziców z programem dydaktyczno- wychowawczym w poszczególnych grupach.

5. Uczestniczenie w prelekcjach z udziałem zaproszonych gości, specjalistów zatrudnionych na placówce.

6. Kontakty indywidualne- otwarte komunikowanie się odnośnie potrzeb, oczekiwań, propozycji.

7. Dni otwarte- całokształt problematyki wychowawczej, rozmowy, wymiana informacji dotyczących adaptacji dziecka.

8. Kącik dla rodziców- ekspozycje zmieniające się w ciągu roku.

9. Włączenie rodziców w Kampanię ,, Cała Polska Czyta Dzieciom”.

10. Klub Twórczych Rodziców- propozycje współpracy w zakresie oddziaływań dydaktyczno- wychowawczych, zagospodarowanie przedszkola.

11. Wycieczki- terenowe wycieczki integracyjne.

12. Biblioteczka dla rodziców- korzystanie z księgozbioru znajdującego się w przedszkolu, popularyzacja literatury pedagogicznej.

13. Wydawanie gazetki dla dzieci i rodziców ,, Przedszkolaczek”.

14. Udział rodziców w akcjach: „Pomóż i Ty”, „Czysta Częstochowa”, „Nakrętkowa Częstochowa”, „Zbiórka puszek”.

Współpraca ze środowiskiem

1. Szkoła Podstawowa nr 35 w Częstochowie

2. Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie

3. Miejskie Przedszkole nr 23 w Częstochowie

4. Liga Ochrony Przyrody- oddział w Częstochowie

5. Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

6. Młodzieżowy Dom Kultury w Częstochowie

7. Zespół Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych

8. Akademia im. Jana Długosza

9. Filia Biblioteki nr 5 ul. Krasińskiego w Częstochowie

10. Filia Biblioteki nr 8 ul. Księżycowa w Częstochowie

11. Teatr Adama Mickiewicza w Częstochowie

12. Filharmonia w Częstochowie

13. Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie

14. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ,, WOM’’

15. Parafia p.w. św. Andrzeja Świerada i Benedykta

16. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie

17. Straż Pożarna

18. Straż Miejska, Policja

19. Lokalna prasa

20. Telewizja regionalna „Orion”

21. Zespół Szkół Muzycznych im. M. Żebrowskiego

22. Gabinet stomatologiczny „Duodent”

23. MOSiR w Częstochowie

24. Muzeum

KALENDARZ UROCZYSTOŚCI PRZEDSZKOLNYCH

Dzień Przedszkolaka
IX
Pasowanie
X
Mikołaj
XII
Wigilia
XII
Dzień Babci i Dziadka
I
Bal Karnawałowy
II
Święto Rodziny
V
Dzień Dziecka
VI
Zakończenie Roku Szkolnego
VI

Skip to content