Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej

Programy

W przedszkolu realizowane są następujące programy samodzielnie opracowane przez nauczycielki:

program samodzielnie opracowany przez nauczycielki mgr Marię Maciejewską i mgr Danutę Gabryś „Przedszkolak Artystą„

program samodzielnie opracowany przez nauczycielkę mgr Jolantę Stanisz „Nie jestem sam – ja też coś wam dam„ NR MP 35-43-4310-02/08

program „Muzyczne wędrówki” o charakterze edukacyjno-terapeutycznym opracowany przez mgr Annę Krukowską

W bieżącym roku szkolnym 2022/2023 plan wychowawczo-dydaktyczny podejmuje następujące zagadnienia:

 1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.
 2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
 3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej.
 4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej.
 5. Wspomaganie kształcenia w szkołach ponadpodstawowych w związku z nową formułą egzaminu maturalnego od roku 2023.
 6. Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami – wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030.
 7. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.
 8. Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.
 9. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

 

Nasze Przedszkole będzie uczestniczyć  w następujących Projektach Edukacyjnych:

– Projekt czytelniczy z udziałem rodziców „Książka to skarb” oraz „Książka w czytaniu”

– Udział w Międzynarodowym Projekcie  Czytelniczym „Magiczna Moc Bajek” czyli Bajkowa Podróż do Krainy Wartości i dziecięcej wyobraźni

– Udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym   „Z kulturą mi do twarzy”

–  Ogólnopolski projekt „Tydzień Bajek Polskich”

– Projekt własny „Książki pełne sztuki”

– Ogólnopolski projekt czytelniczy z cyklu „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”

– Projekt własny „Ekoduszki”

– Projekt własny  „Mój przyjaciel-drzewo”

– Ogólnopolski projekt edukacyjny z języka angielskiego ”English Special Days”

– Projekt własny „Tydzień Praw i Obowiązków Dziecka”

– Projekt własny „Wszystko o jajku”

– Udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Gramy zmysłami”

– Udział w ogólnopolskim projekcie „Zabawy sztuką”

– Projekt własny „Sensoryka dla malucha”

– Udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Terapia ręki dla każdego”

Uczestnictwo dzieci w spektaklach, przedstawieniach, koncertach odbywających się na terenie przedszkola.

Prezentowanie umiejętności dzieci podczas uroczystości przedszkolnych: Wigilia, Dzień Babci i Dziadka, Obchody 11 Listopada, Choinka, Śniadanie Wielkanocne,  Święto Rodziny.

Udział w konkursach piosenki organizowanych w środowisku lokalnym.

Uczestnictwo dzieci w porankach muzycznych organizowanych przez Filharmonię Częstochowską.

Wyjścia do Teatru im A. Mickiewicza oraz Miejskiej Biblioteki.

Wyjścia do Muzeum Częstochowskiego , Muzeum Zapałek, Szkoły Muzycznej i Multicentrum „Zodiak”.

Wycieczki na Jurę Krakowsko-Częstochowską.

Współpraca z rodzicami

1. Opracowanie planów współpracy z uwzględnieniem harmonogramu zajęć otwartych, zebrań grupowych, atrakcyjnych form spotkań, zachęcanie do współpracy, pedagogizacja rodziców.

2. Uczestniczenie w zajęciach otwartych z czynnym udziałem rodziców.

3. Udział rodziców w uroczystościach przedszkolnych wg harmonogramu- zabawy dzieci z rodzicami pod kierunkiem nauczycieli.

4. Zebrania grupowe: podejmowanie działań na rzecz grupy, przedszkola- zapoznanie rodziców z programem dydaktyczno- wychowawczym w poszczególnych grupach.

5. Uczestniczenie w prelekcjach z udziałem zaproszonych gości, specjalistów zatrudnionych na placówce.

6. Kontakty indywidualne- otwarte komunikowanie się odnośnie potrzeb, oczekiwań, propozycji.

7. Dni otwarte- całokształt problematyki wychowawczej, rozmowy, wymiana informacji dotyczących adaptacji dziecka.

8. Kącik dla rodziców- ekspozycje zmieniające się w ciągu roku.

9. Włączenie rodziców w Kampanię ,, Cała Polska Czyta Dzieciom”.

10. Klub Twórczych Rodziców- propozycje współpracy w zakresie oddziaływań dydaktyczno- wychowawczych, zagospodarowanie przedszkola.

11. Wycieczki- terenowe wycieczki integracyjne.

12. Biblioteczka dla rodziców- korzystanie z księgozbioru znajdującego się w przedszkolu, popularyzacja literatury pedagogicznej.

13. Wydawanie gazetki dla dzieci i rodziców ,, Przedszkolaczek”.

14. Udział rodziców w akcjach: „Czyściochowo”, „Góra Grosza”, „Mikołaj na Kresach”, „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”, zbiórka nakrętek, zbiórka zużytych baterii, zbiórka kocy oraz karmy dla schroniska bezdomnych zwierząt, oraz inne liczne akcje charytatywne.

Współpraca ze środowiskiem

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
 • Policja
 • Straż Pożarna
 • Władze lokalne
 • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Częstochowie
 • Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM”
 • Schronisko dla zwierząt
 • Liga Ochrony Przyrody- oddział w Częstochowie
 • Biblioteka Publiczna filia nr 9
 • Biblioteka Publiczna filia nr 7
 • Muzeum Częstochowskie
 • Filharmonia
 • Teatr im. Adama Mickiewicza
 • Nadleśnictwo Złoty Potok
 • Szkoła Podstawowa nr 35
 • Szkoła Podstawowa nr 33
 • Gospodarstwo „Wierus” w Borownie
 • Pracownia Artystyczna „Tęczówka”
 • Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej
 • Lokalna prasa
 • Zespół Szkół Muzycznych im. M.Żebrowskiego
 • MOSiR w Częstochowie

KALENDARZ UROCZYSTOŚCI PRZEDSZKOLNYCH

NA ROK SZKOLNY  2022/2023

TEMAT UROCZYSTOŚCI:

 1. Dzień Przedszkolaka                                                      IX
 2. Piknik rodzinny                                                              IX
 3. Pasowanie na Starszaka                                                  X
 4. Uroczystość z okazji Święta Niepodległości                  XI
 5. Andrzejki                                                                        XI
 6. Mikołaj                                                                           XII
 7. Wigilia                                                                            XII
 8. Dzień Babci i Dziadka                                                       I
 9. Bal Karnawałowy                                                              II
 10. Walentynki                                                                       II
 11. Pasowanie na Przedszkolaka                                           IV
 12. Święto Rodziny                                                                 V
 13. Dzień Dziecka                                                                  VI
 14. Dzień sportu                                                                    VI
 15. Zakończenie Roku Szkolnego                                          VI
Skip to content