REKRUTACJA 2020/2021

LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH

DO MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO IM. MAŁEGO KSIĘCIA W CZĘSTOCHOWIE

ROK SZKOLNY 2020/2021

Proszę wejść w poniższy linki:

http://www.mp35.czest.pl/archiwum/data/uploads/lista-kandydatow-przyjetych-2020/22-kwietnia-2020.pdf

kryteria_rekrutacji_ustawowe_i_samorzad-3.pdf

…………………………………………………………….

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 35 w Częstochowie w postępowaniu rekrutacyjnym

Proszę wejść w poniższy link:

http://www.mp35.czest.pl/archiwum/data/uploads/lista-zakwalifikowanych-2020/lista-kandydatow-zakwalifikowanych-i-niezakwalifikowanych.pdf

………………………………………………………………..

REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

INFORMACJA O WYNIKACH REKRUTACJI ORAZ ZASADACH POTWIERDZANIA WOLI PRZYJĘCIA DO PRZEDSZKOLA LUB ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

8 kwietnia 2020 r. o godz. 9.00 zostaną podane do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole.

W celu uzyskania informacji o zakwalifikowaniu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego należy zalogować się na konto kandydata na stronie http://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/czestochowa.

Z uwagi na stan epidemii listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną podane do publicznej wiadomości także na stronach internetowych poszczególnych przedszkoli i szkół.

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych do przedszkola/oddziału zobowiązani są w terminie 8-17 kwietnia 2020 r. potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do placówki.

Potwierdzenia woli przyjęcia należy dokonywać zdalnie, tj.

wysyłając do przedszkola lub szkoły, w której zorganizowano oddział przedszkolny, e-mail z potwierdzeniem o treści: „Potwierdzam wolę przyjęcia mojego dziecka ……….. (imię i nazwisko) do Miejskiego Przedszkola nr ….. w Częstochowie / oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr …. w Częstochowie w roku szkolnym 2020/2021” lub

telefonicznie (w przypadku, gdy rodzic nie ma możliwości wysłania wiadomości z wykorzystaniem poczty elektronicznej).

REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I ZESPOŁACH, A TAKŻE WYBRANYCH PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Częstochowie będzie odbywała się z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

Rodzice wypełniają w formie elektronicznej wniosek o przyjęcie do przedszkola znajdujący się na stronie internetowej pod adresem:

http://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/czestochowa

Otwarcie strony internetowej dla nowych kandydatów nastąpi 2 marca 2020 r. o godz. 9:00, co oznacza, że do tego czasu nie będzie możliwości logowania się i rejestrowania.

Natomiast zamknięcie systemu nastąpi 16 marca 2020 r. o godz. 15.00. Po upływie tego terminu wnioski nie będą już przyjmowane.

Wniosek wypełniony na stronie rekrutacyjnej należy wydrukować, podpisać oraz złożyć w placówce pierwszego wyboru również w terminie do 16 marca 2020 r. do godz. 15.00.

Jeśli rodzic nie będzie miał możliwości elektronicznego wypełnienia wniosku, będzie mógł otrzymać w dowolnym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej wniosek w wersji papierowej i po wypełnieniu złożyć go w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej pierwszego wyboru, również w terminie od 2 marca 2020 r. do 16 marca 2020 r.

Żadnego znaczenia nie będzie miała kolejność uzupełniania i składania wniosków pod warunkiem zachowania obowiązujących terminów.

W rekrutacji mogą wziąć udział tylko dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Częstochowy.

System pozwala na kandydowanie równocześnie do 3 przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w kolejności zgodnej z preferencją.

Na stronie naboru zostaną podane szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji, harmonogramu, instrukcji postępowania oraz bieżących spraw związanych z rekrutacją.

Prosimy rodziców o zapoznanie się z załączonymi informacjami, które ułatwią poruszanie się w systemie i spokojne zapoznanie się ze wszystkimi szczegółami naboru, przed dokonaniem ostatecznego wyboru placówek.

Rekrutacja dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do przedszkoli integracyjnych i oddziałów integracyjnych w przedszkolach oraz szkołach podstawowych będzie przeprowadzona z wyłączeniem systemu elektronicznego tj. w celu pobrania wniosku rodzice dzieci niepełnosprawnych zgłaszają się bezpośrednio do właściwej placówki integracyjnej lub z oddziałami integracyjnymi, w której będzie prowadzony nabór i tam składają wnioski.

Do pobrania:

1. Ogólne zasady rekrutacji:

http://www.mp35.czest.pl/archiwum/data/uploads/zasady-rekrutacji-2020/zasady-ogolne-rekrutacji-czstochowa.doc.

2. Kryteria naboru do przedszkoli na terenie Miasta Częstochowa:

http://www.mp35.czest.pl/archiwum/data/uploads/kryteria-rekrutacji-2019/

3. Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego:

http://www.mp35.czest.pl/archiwum/data/uploads/terminy-rekrutacji-2020/zarzadzenie_terminy-naboru_zal_1.doc

REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Rekrutacja będzie prowadzona w trzech etapach.

I ETAP

Rodzice dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w terminie do 24 lutego 2020 r. potwierdzają w swojej placówce wolę kontynuacji wychowania przedszkolnego dziecka w kolejnym roku szkolnym. Brak potwierdzenia w określonym terminie będzie równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym.

II ETAP

Rekrutacja dla nowych kandydatów (nie uczęszczających obecnie do żadnego przedszkola/oddziału przedszkolnego lub nie składających woli kontynuacji na kolejny rok szkolny) odbędzie się od 2 marca do 16 marca 2020 r. z wykorzystaniem systemu elektronicznego (SYSTEM ZOSTANIE UDOSTĘPNIONY O GODZ. 9:00 W DN. 02.03.2020).

III ETAP

Postępowanie uzupełniające odbędzie się pod warunkiem posiadania wolnych miejsc wychowania przedszkolnego w terminie 25 maja do 1 czerwca 2020 r.

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 759.2020

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 28.01.2020 r.

Skip to content