Trochę historii

Nasze przedszkole powstało w 1946 roku staraniem Związku Zawodowego Kolejarzy. Celem jego istnienia było stworzenie warunków dla wszechstronnego rozwoju dzieci, przysposobienie ich do życia społecznego i wypełnienia obowiązku szkolnego. Jak większość przedszkoli rozpoczynających działalność po 1945 roku znalazło miejsce w lokalu pospiesznie adaptowanym na cele oświatowe.

Były to poniemieckie baraki, położone obok Parowozowni I Klasy PKP Częstochowa. Pierwszą kierowniczką, aż do roku 1954 była p. Irena Posyłek. Według informacji uzyskanych z danych statystycznych dotyczących miasta Częstochowy – na dzień 7 stycznia 1948 roku liczba uczniów Przedszkola Związku Kolejarzy wynosiła 35 dzieci.

W latach 1955/1956 przedszkole PKP nr 29 czynne było 11 miesięcy w roku. Liczyło 3 oddziały z 105 miejscami. Liczba wychowanków ogółem wynosiła 95 dzieci. Opiekę, łącznie z kierowniczką sprawowało 4 wychowawczynie.

W 1954 roku na okres jednego roku kierownictwo nad przedszkolem przejmuje p. Maria Kowalik, a następnie od 1955 roku do 1956 roku – p. Zenobia Łupinowicz. W tym roku bowiem kierowniczką zostaje p. Alfreda Orłowska, która swoje obowiązki pełni do 1969 roku.

W owych czasach przyjmowane były dzieci nie tylko pracowników PKP, ale również dzieci matek zatrudnionych w pobliskich zakładach pracy.

W latach 60 – tych dominującą metodą nauki dzieci było wychowanie przez pracę. Popularnym zwrotem używanym w terminologii stało się tzw. ” wyrabianie nawyków życia codziennego”. Niezwykle uroczyście obchodzono 12 października – Dzień Wojska Polskiego, jak również 25 listopada – św. Katarzyny, patronki kolejarzy.Mimo trudności lokalowych i braku odpowiednich warunków do prowadzenia działalności oświatowej, przedszkole uczestniczyło w wielu konkursach. W dniu 24 maja 1968 roku komisja Ośrodka Metodycznego nr 3 w konkursie miedzyprzedszkolnym wyraziła uznanie dla kierownictwa i zespołu wychowawczyń za wzorowe prowadzenie przedszkola. Było to tym bardziej prestiżowe osiągnięcie, gdyż wygląd przedszkola w niczym nie przypominał placówki oświatowej. Nadal mieściła się w starych barakach u zbiegu Alei ZWM i Alei Wolności. Pracą pedagogiczną zajmowały się Alfreda Orłowska i Jadwiga Kubalska. W 1968 roku przedszkole zdobyło II miejsce w konkursie na najlepszą placówkę przedszkolną w okręgu katowickim. Lokalizacja w barakach pogrzebała szansę na zajęcie I miejsca.

Od 1 września 1969 roku pracę dyrektorki objęła Helena Rogalska, która sprawowała funkcję do 31 stycznia 1978 roku.

Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych od dawna planowała budowę nowego przedszkola. W wyniku opracowanego programu rozbudowy urządzeń socjalnych i poprawy warunków bytowych z inicjatywy Zarządu Urządzeń Socjalno – Bytowych, Śląska Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Katowicach podjęła decyzję o budowie zespołu obiektów socjalnych w Częstochowie, obejmujących m. in. przedszkole zakładowe PKP.

21 października 1977 roku w obecności podsekretarza stanu w Ministerstwie Komunikacji oddano budynek do użytku. Personel pedagogiczny i obsługowy składał się z 17 osób, przedszkole dostosowane było do przyjęcia 130 dzieci.

Od lutego 1978 roku funkcję dyrektora przedszkola obejmuje Jadwiga Malicka. Pomysł utworzenia grupy integracyjnej, a następnie przedszkola integracyjnego powstał na bazie zainteresowania problemami dzieci niepełnosprawnych. Podjęcie decyzji o zmianie charakteru przedszkola było bardzo trudne, wiązało się z ogromem konsekwencji i trudności. Po opracowaniu przez dyrektor Jadwigę Malicką programu autorskiego, jego pełnej aprobacie i akceptacji ze strony środowiska lokalnego – od 1992 roku w przedszkolu zaczęła funkcjonować pierwsza grupa integracyjna, a od września 1993 roku całe przedszkole jest placówką integracyjną, prekursorem integracji na terenie byłego woj. częstochowskiego.

26 czerwca 1992 roku następuje pożegnanie ze Śląską DOKP.

Dnia 1 lipca 1992 roku Miejskie Przedszkole nr 35 w Częstochowie przejęte zostaje przez Urząd Miasta Wydział Oświaty i Wychowania w Częstochowie.

W latach 2003-2006 dyrektorem była mgr Wiesława Struska.

Od dnia 1 września 2006 r. do 31 sierpnia 2016r. funkcję dyrektora Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 35 w Częstochowie pełniła mgr Małgorzata Jezierska. Z jej inicjatywy 17 maja 2007 roku podczas obchoów 15 rocznicy integracji przedszkolu nadane zostało imię Małego Księcia. W tm samym roku przedszkole otrzymało Znak Śląskiej Szkoły Jakości. W kolejnych latach budynek przedszkola sukcesywnie przechodził modernizacje mające na celu zlikwidowanie barier dla dzieci niepełnosprawnych oraz dostosowanie do potrzeb licznych zajęć specjalistycznych odbywających sie w placówce. Oprócz widocznego na pierwszy rzut oka remontu wejścia i zbudowania podjazdu, wyremontowane zostały łazienki dla dzieci, zainstalowano specjalne brodziki dla dzieci niepełnosprawnych oraz uchwyty. Powstały również nowe sale na potrzeby indywidualnych zajęć terapeutycznych i rewalidacyjnych.

Od roku szkolnego 2012/2013 w przedszkolu czynny jest specjalny odział dla dzieci z autyzmem.

Kadra przedzkola nieustanie dba o utrzymanie jak najwższej jakości pracy wprowadzając innowacje pedagogiczne. Były to Warsztaty twórcze „Podróże z Małym Księciem” Zainicjowane w roku 2009 i trwające do dziś oraz logopedyczne zajęcia profilaktyczne „Kraina Wyobrażni” zapoczątkowane w roku 2010.

Od roku szkolnego 2012/2013 rokrocznie nasze przedszkole zbiera laury w konkursie „Nakrętkowa Częstochowa”

Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 35, im. Małego Księcia znalazło się w gronie 50 wyróżnionych placówek, otrzymując TYTUŁ MISTRZA ODKRYWANIA TALENTÓW. Nadanie tytułu Mistrza Odkrywania Talentów laureatom nastąpiło 17. listopada 2014 w siedzibie Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie. Do konkursu przystąpiło 127 placówek z całej Polski. Spośród przysłanych prac komisja konkursowa wyłoniła 50 wyróżnionych szkół, które zaprezentowały najciekawsze Szkolne Systemy Wspierania Zdolności, stanowiące interesujące przykłady podejmowania systemowych działań na rzecz dzieci i uczniów zdolnych. Otrzymany tytuł jest dla nas ogromną satysfakcją, jak również powodem do dumy i radości.

Od 1września 2016r. funkcję dyrektora pełni mgr Iwona Andzel.

Skip to content